Obchodní podmínky

Kontakt

Kontaktní údaje jsou uvedeny na samostatné stránce.

Obsah:

 1. Obecná ustanovení a výklad pojmů
 2. Hmotný předmět koupě (tištěná kniha)
  1. Uzavření kupní smlouvy
  2. Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání
  3. Dodací podmínky
 3. Elektronické knihy ke stažení
  1. Uživatelský účet (e-knihy a audioknihy)
  2. Stahování elektronických knih a audioknih
  3. Uzavření smlouvy a platební podmínky (e-knihy)
  4. Autorská práva – licence (e-knihy)
  5. Reklamace, práva z vadného plnění,  odstoupení od smlouvy (e-knihy)
 4. Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění
 5. Ukončení smlouvy
 6. Reklamace
 7. Prodej knih s mechanickými vadami
 8. Ochrana osobních údajů
 9. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy
 10. Řešení sporů
 11. Závěrečná ustanovení

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky zapsaného spolku Nakladatelství Fortna, z. s., IČ: 26622203 se sídlem Prokopa Holého 1332/2b, Hradec Králové, PSČ 500 02, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 4878 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.efortna.cz.
 2. Prodávající není podnikatel. Účelem spolku je podpora šíření inteligentní literatury, vyskytující se v rámci marginalizovaných žánrů či malých literárních forem, a také rozvoj literatury psané ženami. V případě prodeje elektronických knih je prodávající také poskytovatelem služby.
 3. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel. V případě koupě elektronických knih je kupující uživatelem služby.
 4. Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pro účely nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě efortna.cz se musí jednat o osobu starší 16 let.
 5. Členem klubu e-čítárna je registrovaný uživatel, který se přihlásí ke členství v klubu a uhradí členský poplatek.
 6. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 7. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek může být:
  • hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího (zejména tištěná kniha apod.)
  • elektronická kniha (dále jen „e-kniha“) – e-knihou se rozumí digitální ekvivalent tištěné knihy, povídky, apod.
 8. NOZ je v těchto všeobecných obchodních podmínkách zkratka používaná pro označení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 9. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 10. Kupující bere na vědomí skutečnost, že s koupí a úhradou zboží prostřednictvím dálkové elektronické komunikace jsou spojena rizika, která nemůže prodávající ovlivnit, zejména únik dat vzniklý mimo servery prodávajícího, jakož i riziko zneužití bezhotovostních platebních prostředků. Z tohoto důvodu je kupující povinen dbát zásad bezpečného nakupování na internetu.  
  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani za stav programového či hardwarového vybavení kupujícího.
 11. Kupujícímu se zakazuje vkládat na stránky prodávajícího prostřednictvím komentářů a recenzí obsah neslučitelný s dobrými mravy, či porušující právní normy a veřejný pořádek. Nedovolené texty nebudou zveřejněny, resp. mazány.
 12. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.
 13. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 14. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

II. Hmotný předmět koupě (tištěná kniha apod.)

a. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že označí předmět koupě na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené (jméno a příjmení, volitelnou firmu, e-mail, telefon, fakturační adresu a dodací adresu, pokud se liší od adresy fakturační). Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za předmět koupě, náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.
 3. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

b. Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání

 1. Kupující se může s podrobnými informacemi týkajícími se možností způsobů platby, způsobů dodání a nákladů na dodání seznámit na webové stránce www.efortna.cz v části označené „Jak nakupovat“.
 2. Kupující akceptuje tyto platební podmínky, podle kterých může zaplatit zejména následujícími způsoby: platební kartou, bankovním převodem, PayPal.

c. Dodací podmínky

 1. K odevzdání předmětu koupě kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá.
 2. Není-li výslovně ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí prodávající předmět koupě pro přepravu.
 3. V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese reklamace@efortna.cz.
 4. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

III. Elektronické knihy ke stažení

 1. Tato část všeobecných obchodních podmínek upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím jako poskytovatelem služby a kupujícím jako uživatelem, která souvisejí s poskytováním a využíváním digitálního obsahu v nehmotné formě, zejména stažené z www.efortna.cz.
 2. Uživatelem může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání.
 3. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „e-knihy“ poskytovatelem služby uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou, a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.efortna.cz (dále jen „web“), které provozuje.

a. Uživatelský účet (e-knihy)

 1. Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené na webu za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl. Poskytovatel služby po provedení registrace sdělí uživateli jeho unikátní přihlašovací jméno. Jméno je e-mail nebo i vygenerované uživatelské jméno, sdělené e-mailem po registraci. Heslo si uživatel volí sám. Jméno a heslo jsou předpokladem pro užívání uživatelského účtu. Bez uživatelského účtu může uživatel využívat služby poskytovatele na webu pouze jednorázově v omezeném rozsahu, v takovém případě vyplní údaje na objednávkovém formuláři (jméno a příjmení, volitelnou firmu, e-mail, volitelný telefon, úplnou adresu).
 2. Uživatel se zavazuje údaje sdělované poskytovateli služby aktualizovat.
 3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.
 4. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.
 5. Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.
 6. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto všeobecných obchodních podmínek je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany elektronických knih. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před stažením zaplacené e-knihy, vrátí poskytovatel služby cenu na účet uživatele, v případě platby kartou prostřednictvím platební brána na jeho kartu, nebo PayPalový účet.
 7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.

b. Klubové členství (e-knihy)

 1. Členem klubu e-čítárna se může stát registrovaný uživatel, jestliže se ke členství přihlásí a uhradí členský poplatek (dále jen člen).
 2. Členství vzniká uhrazením členského poplatku. Členství zaniká uplynutím doby 24 měsíců od poslední úhrady členského poplatku. Při zániku členství zanikají všechna práva a povinnosti člena klubu e-čítárna s výjimkou závazků vzniklých porušením právních předpisů, nebo z náhrady vzniklé škody.
 3. Členům vzniká právo na slevu z ceny zboží při nákupu elektronických knih internetovém obchodě, právo být v předstihu informován o novinkách Nakladatelství Fortna, popř. mohou čerpat a uplatňovat další benefity. 
 4. Sleva z ceny zakoupených elektronických knih se uplatní tak, že se od deklarované ceny odečte sleva až do výše zůstatku členského kreditu a to v poměru 1 kredit = 1 Kč. Výši a pohyby kreditu lze sledovat na uživatelském účtu. Kredit lze kdykoliv zvýšit úhradou dalšího členského poplatku. Výši slevy si člen volí sám při nákupu v internetovém obchodě.

c. Stahování elektronických knih

 1. Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo za použití uživatelského účtu, nebo unikátního odkazu v případě, že uživatel využívá služby poskytovatele bez předchozí registrace.
 2. Uživatel bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Dostupné formáty souboru e-knihy jsou uvedené u každého produktu. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.
 3. Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou chráněné proti zneužití (sociální DRM, vodoznak). Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.
 4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.
 5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

d. Uzavření smlouvy a platební podmínky (e-knihy)

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách uživateli výše specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby, nebo na účet PayPalu, nebo potvrzeno zablokování příslušné částky na účtu prodávajícího při platbě prostřednictvím platební karty. 
  Při úhradě převodem na účet. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
 2. Uživatel je oprávněn stáhnout e-knihu až po připsání ceny na účet, nebo na účet PayPalu poskytovatele služby, nebo po stržení ceny provozovatelem platební karty na základě informace provozovatele o provedené transakci. 
 3. Výše ceny (včetně DPH) vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla.
 4. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití.

Autorská práva – licence (e-knihy)

 1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v těchto obchodních podmínkách. Uživatel zejména není oprávněn užívat e-knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí ji dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

Reklamace, práva z vadného plnění (e-knihy)

 1. Uživatel je oprávněn reklamovat e-knihy
  • zasláním reklamace e-mailem – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
  • poštou – zasláním písemné reklamace na adresu: Nakladatelství Fortna, z. s., Prokopa Holého 1332/2b, Hradec Králové 500 02. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.
 2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu předmětu prodeje potřebná k odbornému posouzení vady.
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 4. V případě uplatnění práv z vadného plnění postupuje uživatel dle článku „Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění“ těchto všeobecných obchodních podmínek.

IV. Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění

 1. Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění.
 2. Dle § 2161 NOZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 4. Dle § 2165 NOZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 5. Ustanovení § 2165 se nepoužije
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u  použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 6. Dle § 2169 NOZ platí, že:
  1. nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou  slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“
 7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající e-mailem, kdy právo uplatnil.

V. Ukončení smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel (dle definice uvedené v článku I. těchto všeobecných obchodních podmínek), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů.  Toto právo nemá kupující v případě dodání e-knih, jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) NOZ).
 2. Kupující je tímto informován, že není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 1837 NOZ), jedná-li se o smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 3. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží
  1. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží
  2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj. v případě kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
  3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 4. Kupující – spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy, ze kterého musí být zřejmé, že se jedná o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, kdo úkon činí, číslo objednávky (kupní smlouvy) a předmětu koupě. Prohlášení doručí kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem na adresu Nakladatelství Fortna, z. s., Prokopa Holého 1332/2b, Hradec Králové, PSČ 500 02, reklamace@efortna.cz. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu jeho přijetí.
 5. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu Nakladatelství Fortna, z. s., Prokopa Holého 1332/2b, Hradec Králové, PSČ 500 02.
 6. Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou či přes PayPal, vrátí je prodávající na kartu či PayPalový účet kupujícího, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.
 8. V případě, kdy je kupující – podnikatel, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

VI. Reklamace (mimo e-knihy)

 1. Podrobné informace o postupu při reklamaci nalezne kupující na www.eFortna.cz.
 2. Reklamovat předmět koupě může kupující
  • zasláním reklamace e-mailem reklamace@efortna.cz – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
  • poštou – zasláním písemné reklamace na adresu: Nakladatelství Fortna, z. s., Prokopa Holého 1332/2b, Hradec Králové, PSČ 500 02. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.
 3. Reklamovaný předmět koupě doručí kupující prodávajícímu kompletní. Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu náklady spojené se zasláním předmětu koupě prodávajícímu (složenkou či na účet dle dohody).
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

VII. Prodej knih s mechanickými vadami

 1. Prodávající nabízí na svých webových stránkách také mechanicky poškozené tištěné knihy, jejichž vada nebrání užívat knihu k určenému účelu (dále jen „poškozené knihy“).
 2. Prodávající prodává poškozené knihy za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné knihy.
 3. Kupující bere na vědomí, že vybere-li si knihu s výslovným označením „Kniha s mechanickou vadou“, bude mít kniha mechanickou vadu (tj. bude poškozena) a cena za takovou knihu bude již cena snížená oproti ceně obvyklé.
 4. Kupující bere na vědomí, že mu v případě koupě mechanicky poškozené knihy nenáleží právo z vadného plnění, pro které byla cena snížena a ustanovení § 2165, tj. právo kupujícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí, se nepoužije.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)
 2. Prodávající (poskytovatel) bude dle čl. 4, odst. 7 GDPR v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího. Osobní údaje kupujícího (uživatele) budou zpracovávat pověření zaměstnanci či členové prodávajícího (poskytovatele) nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující (uživatel) má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu, úpravu, doplnění či výmaz.
 3. Kupující (uživatel) může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, bere uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na jeho webu.
  Výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, které musí poskytovatel podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud jsou osobní údaje potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, může být žádost o výmaz odmítnuta (např. v případě neuhrazené pohledávky či probíhajícího reklamačního řízení).
 4. Poskytuje-li kupující (uživatel) prodávajícímu (poskytovateli) osobní údaje třetích osob (např. v případě doručení jiné osobě, než je kupující), je jeho povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 5. Prodávající (poskytovatel) shromažďuje osobní údaje z následujících titulů:
  • Nákup zboží a služeb (fakturační a doručovací údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření kupní či licenční smlouvy a řádného doručení zakoupených produktů). V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (označení adresáta a doručovací adresu vč. telefonního čísla dopravci zboží ).
  • Uživatelský účet a členství v klubu (zpřístupní řadu užitečných funkcí, zadané údaje lze kdykoliv změnit a členství zrušit).
  • Propagace činnosti spolku (jde o základní poslání spolku, e-mailová sdělení jsou zasílána na základě souhlasu, který lze kdykoliv odvolat).
  • Uživatelská a členská hodnocení zboží a služeb (přidávat recenze a komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé).
  • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci (pro případ kontrol, sporů a reklamací apod.)
  • Platební karty (poskytovatel neshromažďuje údaje o platebních kartách, kterými probíhá úhrada, tyto jsou shromažďovány přímo poskytovateli platební služeb – PayPal a PayU).
 6. Údaje jsou zpracovány a uchovány po celou dobu trvání smluvního vztahu pak dalších 5 let. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
 7. V případě protiprávního shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů, má právo dotčená osoba podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 8. Podrobnosti ochrany osobních údajů jsou rozpracovány v samostatném dokumentu: Zásady ochrany osobních údajů

IX. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
  1. totožnost prodávajícího, popř. adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
  2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností;
  3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;
  4. způsob platby a způsob dodání plnění;
  5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;
  6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
  7. údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou;
  8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;
  9. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, nebo u nichž lze očekávat, že by mu mohly být známy.
 2. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
  2. údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována
  3. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat
  4. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná
  5. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby
  6. podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít,
  7. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
  8. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
  9. jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení zanikne,
  10. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

X. Řešení sporů

 1. Strany si budou ve vzájemných vztazích počínat tak, aby předcházely vzniku sporů, příp. budou hledat smírná řešení. 
 2. Kupující je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
  Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).
  Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
 3. bude při prosazování svých nároků vždy nejprve vyzývat prodávajícího k nápravě a to prostřednictvím reklamace výrobků a služeb.
 4. Nepodaří-li se spor vyřešit vzájemnou dohodou podle předchozích odstavců, a to ani prostřednictvím nestranného mediátora, může se strana, která pociťuje újmu, obrátit se svými nároky na příslušný soud.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.
 4. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.